hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Geometrické parametry vrtu

Kromě samotných geofyzikálních karotážních metod spadá pod karotážní měření i zjišťování geometrických parametrů vrtu. Konkrétně se jedná o měření průměru vrtu (kavernometrie), měření odklonu vrtu od svislice (inklinometrie) a měření sklonu vrtstev (stratametrie).

Kavernometrie

Pomocí kavernometrie zjišťujeme průměr vrtu. Měřící přístroj se nazývá kavernometr. Do vrtu jsou spuštěna tři nebo čtyři mechanická čidla umístěná na ramenech, která jsou pružinou přitlačována ke stěně vrtu a při měření sledují všechny změny v průměru vrtu. Změny v rozevření ramen jsou přenášeny pomocí kladkového systému na jezdce potenciometru, takže potenciální rozdíl ΔU, který naměříme mezi jezdcem potenciometru a jeho krajní polohou, je přímo úměrný průměru vrtu.

Průměr vrtu je nutné znát například pro výpočet množství cementu při zapažení vrtu, pro kontrolu průchodnosti těžebních vrtů nebo pro zavádění oprav při pozorování dalších typů karotážních měření.

Inklinometrie

Inklinometr nám poskytuje údaje o sklonu vrtu. Existují tři typy inklinometrů, pomocí kterých sklon vrtu měříme - elektrické odporové inklinometry s magnetkou nebo gyroskopem a fotoinklinometry. U elektrických odporových inklinometrů je zavěšeno do vrtu závaží, jehož rovina kyvu se vždy ztotožní s rovinou maximálního sklonu. Závaží je spojeno s jezdcem potenciometru, který tvoří dvě větve Wheatstoneova můstku. Druhý potenciometr se stupnicí ve stupních sklonu tvoří dvě zbývající větve Wheatstoneova můstku.

První typ inklinometru je vybaven magnetkou, která je spojena s jezdcem kruhového potenciometru a slouží k měření azimutu sklonu.

U druhého typu zjistíme sklon vrtu pomocí roztočeného gyroskopu uloženého v kardanovém závěsu, který má vnější rám spojen s jezdcem kruhového potenciometru.

Fotoinklinometry obsahují vhodně vybroušené konkávní sklo se soustřednými kruhy, které odpovídají různému sklonu sondy. Měřený úhel se zjistí z polohy kuličky vzhledem k soustředným kruhům

Stratametrie

Stratametrie zahrnuje přístroje pro měření sklonu a směru vrstev. Jedná se o kombinaci kavernometru, inklinometru s nepřetržitým zápisem a čtyř mikroelektrodových systémů s fokusací proudu. Záznam stratametrie má podobu čtyř odporových křivek. Stratametrie je důležitá při řešení strukturních a tektonických problémů.

paticka