hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Fyzikální parametry kapaliny ve vrtu, termometrie, rezistivimetrie, fotometrie, vrtné průtokoměry

Do skupiny karotážních metod spadá také zjišťování fyzikálních vlastností kapaliny ve vrtu. Kromě samotného měření vlastností kapaliny vyplňující vrtný stvol, lze tyto metody využít i při řešení těsnosti pažnic, hermetičnosti cementace, stanovení parametrů pohybu kapaliny, míst přítoků a odtoků kapaliny do vrtu nebo jiných environmentálních a technických problémů.

Termometrie

Pro měření teploty kapaliny ve vrtu využíváme přístroj nazývající se termometr. Pro měření teplotního gradientu slouží diferenciální termometr. Teplota se zjišťuje na základě změny odporu Rv citlivého termistoru, který se nachází na jedné větvi Wheatstoneova můstku. Další tři větve obsahují teplotně nezávislé odpory R1, R2, R3. Wheatstoneovův můstek se skládá ze dvou diagonál, jedna z nich je napájena stabilním stejnosměrným proudem, na druhé se registruje napětí ΔU, které je úměrné teplotě v.

Termometrií lze kromě teploty kapaliny ve vrtu a teplotního gradientu zjistit také výšku hlavy cementu za pažnicemi, místa přítoků aj.

Rezistivimetrie

Touto metodou lze zjistit měrný odpor kapaliny ρz. Přístroj pro měření nazýváme rezistivimetrem, což je malá odporová sonda se vzdáleností elektrod A, M, N v rozmezí 10 až 20 mm. Výsledky rezistivimetrie lze využít pro kvantitativní interpretaci odporové karotáže. Po úpravě vody přidáním NaCl lze výsledky rezistivimetrie využít pro stanovení míst přítoků vody do vrtu, vydatnosti přítoků, filtrační rychlosti atd.

Fotometrie

Průzračností kapaliny ve vrtu, koncentrací barviva nebo množstvím suspendovaných kalových částic ve vrtu se zabývá fotometrie. Měření se provádí fotometrem. Ten obsahuje žárovku napájenou stabilizovaným proudem a hradlovou fotonku. Studovaná kapalina vniká do štěrbiny mezi žárovkou a fotonkou a podle stupně zakalení či obarvení ovlivňuje hodnotu světelného toku dopadajícího na fotonku, a tedy i velikost napětí na jejím výstupu.

Vrtné průtokoměry

Průtokoměry ve vrtu nám slouží ke zjištění vertikální rychlosti kapaliny nebo k určení objemové vertikální rychlosti. Měření se provádí vrtulkovým průtokoměrem, který je spuštěn do vrtu. Kapalina roztáčí vrtulku o malém momentu setrvačnosti. S osou vrtulky je pevně spojen permanentní magnet, který indukuje v cívce napětí úměrné počtu otáček. Průtokoměry se používají pro kvantitativní posouzení dynamiky kapalin v hydrogeologii a v těžebních vrtech na ropu a zemní plyn.

paticka