hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Gravimetrická mapa ČR

Tíhová mapa ČR

Celá Česká republika byla gravimetricky proměřena a vznikla tak tíhová mapa ČR. Ta pomohla získat nové a ověřit naše stávající znalosti o geologické stavbě České republiky.

Gravimetricka mapa ČR
Mapa tíhových Bougerových anomálií České republiky. Modré barvy značí lehké hmoty (většinou kyselé horniny), červené a fialové těžké hmoty (většinou bazické horniny).
Upraveno, zdroj:http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-zem.htm

Česko republiku lze rozdělit dle měřeného tíhového zrychlení do několika oblastí:
1. Záporná oblast krušnohorsko-krkonošská - zde vyniká především karlovarský pluton tvořený lehkými granitoidy (nejtmavší modrá anomálie).
2. Kladná oblast barrandiensko-železnohorsko-broumovská - v té se nachází množství bazických hornin - doupovský stratovulkán, mariánsko-lázeňský amfibolitový komplex, kdyňský bazický masiv, metabazity jílovského pásma aj.
3. Záporná oblast moldanubicko-kladská - zde se jedná především o plutony tvořené granitoidy - středočeský, moldanubický, třebíčský; a o lehké ortoruly na severu v orlicko-kladské oblasti.
4. Kladná oblast moravsko-slezská - na JZ se nachází v podloží pravděpodobně bazická tělesa, v centrální oblasti pod mocnými polohami kulmu taktéž, na SV je kladná anomálie pravděpodobně způsebena elevací pláště.
5. Záporná oblast karpatská.

paticka