hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Geoelektrické metody - jednotky

V geoelektrických metodách měříme několik veličin.

Nejdůležitější jsou vodivost σ (S/m) a měrný odpor ρ (Ωm). Vodivost dosahuje rozdílů prvních řádů. Měrný odpor má u chemických látek velice široké rozpětí od 10-8 po 1016 Ωm. Měrné odpory hornin a rud vykazují rozmezí odporů od 100 po 104 Ωm.

Elektrochemické potenciály se pohybují v romezí od jednotek mV až po 1000 mV, nejvýraznější anomálie jsou vyvolány přítomností pyritu a grafitu.

Polarizovatelnost zjišťovaná v metodě VP se udává v procentech, pohybuje se od jednotek % po první desítky %.

Relativní elektrická permitivita ε slouží pro určení vlhkosti hornin. Běžné hodnoty se u hornin pohybují od 5 po 20, jen voda má 80.

paticka