hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Geoelektrické elektrochemické metody

Spontánní polarizace (SP)

Metoda SP je založena na studiu přirozených elektrických polí lokálního charakteru pod povrchem země. Největší význam z přirozených lokálních elektrických polí mají pole elektrochemická. Měřeným parametrem je nejčastěji potenciál nebo gradient pole. K měření se používají speciální keramické elektrody, protože kovová elektroda by způsobila galvanický efekt.

Známe několik elektrochemických polí o různém původu. Oxidačně redukční pole vznikají v okolí přirozených vodičů a probíhají zde jevy podobné těm, které známe z galvanického článku. Pro úspěšné použití musí mít hledané objekty elektronovou vodivost. Ta vznikají kolem přirozených vodičů jako jsou sulfidické rudy, grafit, magnetit, pyritizované horniny a další. Intenzita pole je závislá na mineralogickém složení, struktuře elektronového vodiče a gradientu oxidačně redukčních vlastností prostředí. V okolí přirozených vodičů probíhají jevy podobné těm, které známe z galvanického článku. Vody v horninovém prostředí mají při povrchu charakter oxidační, v hloubce charakter redukční. Změna vlastností elektrolytu na povrchu vodiče vede ke změně elektrodových potenciálů a ke vzniku elektrických proudů. Filtrační pole vznikají filtrací vody v horninách. Tato pole se nejvíce projeví v horských oblastech, kde se vody filtrují do níže položených oblastí. Difúzní pole vznikají na styku vody s odlišnými koncentracemi rozpuštěných solí.

Metoda SP je používána pro vyhledávání ložisek pyritu, grafitu, sulfidických ložisek, studiu sesuvů, lokalizaci vývěrů vod nebo průsaků u hrází.

Vyzvaná polarizace (VP)

Metoda VP je používána tam, kde potřebujeme větší hloubkový dosah, nebo kde se nacházejí nepříznivé struktury rudních minerálů. Pole VP vznikají v hraniční vrstvě mezi tuhou a kapalnou fází prostředí. V případě, že je těleso s elektronovou vodivostí v celku, vznikají kontaktní potenciály na povrchu tělesa. Tento případ se nazývá povrchová polarizace. Pokud je těleso tvořeno malými, navzájem izolovanými částicemi s elektronovou vodivostí, hovoříme o objemové polarizaci.

Uspořádání elektrod a zapojení celého obvodu je podobné jako u odporových měření. Měří se proud I, potencionální rozdíl napětí ∆U mezi měřícími elektrodami při zavádění proudu do země a potencionální rozdíl ∆Uvp mezi těmi samými elektrodami v určitých časových intervalech po vypnutí proudu. Výsledkem jsou grafy zdánlivé polarizovatelnosti ηz a zdánlivého měrného odporu ρz. Měření lze provádět dvěma způsoby: impulsně a frekvenčně. Impulsní měření je založeno na zapínání a vypínání proudu v pravidelných časových intervalech a registraci napětí ∆Uvp. Frekvenční způsob měření je založen na závoslosti efektu VP na frekvenci budícího proudu. Čím nižší je frekvence, tím je efekt VP vyšší.

vyzvaná polarizace

Metodou VP lze jednoznačně lokalizovat rudní tělesa s elektronovou vodivostí. Lze zjistit i ložiska s vtroušeným zrudněním, která se v ostatních metodách neprojeví. Spolehlivě vylučuje nerudní anomálie. Lze s ní rozlišit například jíly od písků. Metoda může mít značný hloubkový dosah.

paticka