hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Použití radionuklidových geofyzikálních metod

Radiometrické metody jsou využívány pro zjištění přítomnosti radioaktivních prvků v horninách. Regionální gama spektrometrický průzkum umožňuje geochemické mapování radioaktivních prvků K, U, Th. Dále se radiometrické metody uplatňují při vyhledávání ložisek a těžbě uranu, případně thoria. Emanometrie se využívá při stanovení radonového rizika.

Metody využívající měření vzbuzených polí mají uplatnění při vzorkování odkrytých geologických objektů a pro stanovení některých fyzikálních vlastností hornin (speciálně ve vrtech). Terénní metody jaderné geofyziky se používají zejména při průzkumu rud.

paticka