hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Jednotky a veličiny radionuklidových metod

V radionuklidových metodách lze měřit několik veličin. Ty nejdůležitější jsou zde uvedeny.

Aktivita A, jednotkou je becquerel (Bq), vyjadřuje počet přeměn za sekundu, 1 Bq = 1 přeměna za sekundu.

Hmotnostní aktivita am, jednotkou je becquerel na kilogram (Bq/kg), vyjadřuje aktivitu jednotky hmoty.

Objemová aktivita ca, jednotkou je becquerel na metr krychlový (nebo na litr) (Bq/m3), vyjadřuje aktivitu jednotky objemu (používá se u kapalin a plynů).

Dávka D, jednotkou je gray (Gy) a vyjadřuje absorbované záření gama, 1 Gy = 1 J*kg-1.

Dávkový příkon Da, jednotkou je gray za sekundu (nebo za hodinu) (Gy/s), jedná se o přírůstek absorobovaného záření za časový úsek.

Dávkový ekvivalent H, jednotkou je sievert (Sv), jedná se o ekvivalent absorbovaného libovolného záření vzhledem ke škodlivým účinkům na živou tkáň.

Efektivní dávka E, jednotkou je sievert (Sv), jedná se o účinek záření na lidský organismus.

Expozice (někdy také ozáření) X, jednotkou je coulomb na kilogram (C*kg-1), vyjadřuje ozáření kvanty gama, při kterém je v 1 kg vzduchu uvolněn takový počet iontů, pro který je součet nábojů jednoho znaménka roven 1 C.

Energie záření E, jednotkou je elektronvolt (eV), platí že 1 eV = 1,602*10-19 J. Radionuklidy meřené v geofyzice mají energie v řádech stovek KeV nebo prvních MeV.

paticka